ویژگی های ورود به سایت :

  •  میتوانید آگهی خود را درج کنید :
با ورود به سایت میتوانید به هر تعداد، آگهی در سایت درج کنید و آگهی های خود را مدیریت و ویرایش کنید.
  • دسترسی به فضای شخصی :
پس از ورود به سایت، شما امكان دسترسی به تمامی اطلاعات شخصی و پیامهای خصوصی داخل صندوق پیام خود را دارید.
  • نگهداری تاریخچه حركت شما در سایت :
تمامی اعمال شما در سایت از جمله جستجوهای صورت گرفته توسط شما، اطلاعات ملاحظه شده و غیره توسط سایت ردیابی و در بخش "تاریخچه فعالیتهای شما" ذخیره میگردد. این اطلاعات برای دسترسیهای بعدی بسیار مفید خواهند بود.
  • نمایش موارد جدید مورد علاقه شما :
با توجه به موارد تعیین شده توسط شما، اگر مطالب جدیدی در آن زمینه در سایت ثبت گردد، به شما اطلاع داده خواهد شد.